NOVO V AVTOHIŠI
06.03.2020

Optimizacija ključnih poslovnih procesov

Namen projekta: preko procesnih izboljšav izboljšati konkurenčnost podjetja.
Eu sklad

»Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav
podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 - 2020) »PRIZ 19-20««
Namen projekta: preko procesnih izboljšav izboljšati konkurenčnost podjetja.
Projekt: Optimizacija ključnih poslovnih procesov in vitki poslovni procesi – A2S d.o.o.
Cilji: povečati dodano vrednost podjetja, izboljšati delovne pogoje za zaposlene, izboljšati energetsko in
snovno učinkovitost.
Trajanje: najkasneje do 10.september 2020.
Skupna vrednost projekta: 49.410,00€
Višina subvencije: 20.000,00 €
Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in
Republika Slovenija. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za
izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020«, prednostne osi: »Dinamično in
konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje
podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem
ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane
vrednosti MSP«.